ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 12 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 5 ΜΗΝΩΝ

Μετά από την προγραμματική σύμβαση που υπέγραψε ο Δήμος Σπετσών με τον όμιλο της Unesco από το 2011 ήρθε πλέον η ώρα να ανακοινώσουμε μέσω της Περιφέρειας Αττικής η οποία είναι και συμπράττων φορέας , την πρόσκληση ενδιαφέροντος για τους υποψηφίους με σκοπό να προσληφθούν 12 άτομα με σύμβαση 5μηνης διάρκειας.

Οι ημέρες υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 11/6 έως 20/6 εργάσιμες μέρες και ώρες 9.30 έως 14.30 στο Δημαρχείο Σπετσών.

Σας παραθέτουμε την πλήρη ανακοίνωση παρακάτω :

 

Όμιλος για την UNESCO
Νομού Πειραιώς & Νήσων  (30)

 

                             Νίκαια, 12/04/2012
Αριθμ. Πρωτ.: 503
3

Ταχ.Δ/νση      : Π. Ράλλη 210 & Θησέως 1  
Τ.Κ.               :184 54, Νίκαια  
Πληροφορίες  : Μαρωνίτης Ιωάννης  
Τηλέφωνο      : 210.49.67.757  
FAX                : 210.41.32.273  
Email              : unescop@otenet.gr  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ.  ΚΟΧ 30. 906/ 01/2012
σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου

για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης

σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα,

στην Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά»

στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

 

Ο Όμιλος για την UNESCO Νομού Πειραιώς και Νήσων  

 

Έχοντας υπόψη:

  1. 1.      Τις διατάξεις του Ν.3614/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  2. 2.      Το άρθρο 89 περ. Α του Ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α΄/5-8-2011) «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις».
  3. 3.      Τo άρθρο 36 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄/27-10-2011).
  4. 4.      Την υπ΄ αριθμ. 1.5131/οικ.3.949/ΚΥΑ (ΦΕΚ 613 Β΄/15-4-2011) των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής της πράξης: “Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα”, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013».
  5. 5.      Την Ανοιχτή πρόσκληση με Κωδικό 37, αριθμ. πρωτ. 1.7634/οικ.6.1395/01-06-2011 ΑΔΑ (4Α3ΠΛ-.Μ) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για υποβολή προτάσεων στην πράξη «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής, Περιφερειακής Ενότητας Νήσων», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
  6. 6.      Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2.6846/οικ.6.1635/19/03/2012 απόφαση ένταξης της πράξης «Όμιλος για την UNESCO δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά».

 

Ανακοινώνει

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα (70) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος  Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθεί ανά συμπράττοντα φορέα, ενέργεια, τόπο υλοποίησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

02. ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ

108

ΣΥΛΛΟΓΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ & ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΔΙΩΤΩΝ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ

ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ

5μήνες

1

109

ΣΥΛΛΟΓΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ & ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΔΙΩΤΩΝ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

5μήνες

1

110

ΣΥΛΛΟΓΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ & ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΔΙΩΤΩΝ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

 

5μήνες

1

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό θέσης)

02. ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ

111

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΦΥΛΑΞΗ ΧΟΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΑΚΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΚΗΠΩΝ

5μήνες

2

112

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΦΥΛΑΞΗ ΧΟΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΑΚΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ

ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ

5μήνες

1

113

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΦΥΛΑΞΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΑΚΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ

ΥΕ ΦΥΛΑΚΕΣ

5μήνες

2

114

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ (ΗΘΗ – ΕΘΙΜΑ) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

5μήνες

2

115

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ (ΗΘΗ – ΕΘΙΜΑ) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

5μήνες

1

116

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΠΛΗΡΙΟΦΟΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                        

Koinofeli_ergasia@patt.gov.grhttp://www.patt.gov.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Σε συνέχεια της συνεργασίας της Περιφέρειας Αττικής (Συμπράττων Φορέας) με τον Όμιλο για την UNESCO Νομού Πειραιώς & Νήσων (Δικαιούχος Φορέας) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού», «Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής» σας ενημερώνουμε ότι ο Δικαιούχος Φορέας θα προχωρήσει στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 18 ατόμων στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του παραπάνω προγράμματος, ο εν λόγω Δικαιούχος θα προσλάβει είκοσι (20) άτομα για το Δήμο Αίγινας, (20) άτομα για το Δήμο Κυθήρων και  για (12)  άτομα για το Δήμο Σπετσών.

 

Ολόκληρη η προκήρυξη (με τις ειδικότητες) βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ομίλου  www.unescopireas.gr, στη ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ www.asep.gr και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής http://www.patt.gov.gr.

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»:

α) στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (www.unescopireas.gr)

β) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr) και

γ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων Διαγωνισμών Φορέων Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ).

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΚΟΧ1 και να την υποβάλλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: Πέτρου Ράλλη 210 & Θησέως 1, Νίκαια 18454 απευθύνοντας την στον Όμιλο UNESCO Πειραιώς και Νήσων υπόψη κ. Ιωάννη Μαρωνίτη.

 

Ημέρες υποβολής αιτήσεων από 11/6 έως 20/6 (εργάσιμες ημέρες) και ώρες 9.30-14.30

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 4179797, 2104967757.

 

 

 

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους.

5μήνες

1

Advertisements
This entry was posted in Φιλοξενούμενα κείμενα. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s